Site Overlay

Takticky didakticky

Kvalita a struktura školství přímo ovlivňují naši budoucnost. Závisí na nich uplatnění na trhu práce, výše mzdy, ale i to, zda nás bude mít kdo léčit v případě nemoci, zda bude někdo schopen opravit nám pračku.

Téměř rok trvající pandemie Covid upozornila na řadu problémů, souvisejících se špatnou politikou zaměstnanosti. Například: 

  1. Máme nedostatek lékařů a zdravotních sester. Namísto toho, abychom přilákali ke studiu zdravotnických oborů více mladých lidí, zkrátili vzdělávání všeobecných sester a zjednodušili specializační vzdělávání lékařů, najímáme pracovníky do zdravotnických zařízení ze zahraničí.
  2. Školský systém je zkostnatělý a práce pedagogů nedostatečně finančně ohodnocená. To se negativně odráží na výuce žáků a studentů. Vzpomeňme si, jak dlouho trvalo školám i řadě pedagogů, než se přizpůsobili novému systému distanční výuky. Namísto toho, abychom se aktivně zabývali reformou školství, varujeme před dopady distanční výuky.
  3. V zajištění manuální práce nejsme samostatní. Tuzemské firmy často využívají k dělnickým profesím pracovní sílu z Východu, a to kvůli nedostatku Čechů, ochotných takto pracovat, a nižším mzdám. Namísto toho, abychom tento problém řešili vhodnou politikou zaměstnanosti, vyčkáváme na dopady stagnace některých průmyslových odvětví v důsledku omezení cestování.

Šikovný a chytrý národ je zárukou dobré budoucnosti. Češi k tomu mají vynikající vlohy, chybí ale důsledný systém výchovy a vzdělávání.

Na tom, že školský systém vyžaduje reformu, se shodují politici napříč stranami. Nikdo z nich ale dosud nepřišel s takovým opatřením, které vyřeší:

  • nedostatek kvalifikovaných absolventů dělnických profesí
  • nedostatek absolventů zdravotnických oborů (lékařů a sester)
  • nadbytek úředníků
  • útlum řemesel

Toho lze dosáhnout celoplošným ozdravením výchovně vzdělávacího procesu v období 2,5 – 15 let vývoje osobností naší mládeže.

JAK NA TO?

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. Připravme naše děti na svět budoucnosti, ne minulosti.

Využívání počítačů nemá být doménou pouze informatiky, ale i běžné výuky ostatních předmětů. Každý šesťák by měl znát základy psaní na stroji všemi deseti. Samozřejmou součástí výuky matematiky a fyziky by mělo být používání excelové tabulky pro výpočty. 

2. Žákům, kteří nemají talent na cizí jazyky, umožněme rozvoj v praktických dovednostech.

Netrapme žáky 2. stupně bez vloh na jazyky další cizí řečí. Tuto výuku nahraďme rozšířením pracovní výchovy. Přizpůsobme ji tak, aby plně odpovídala reálným profesím: zedník, kuchař, zdravotník, opravář, pokrývač, pěstitel, chovatel, instalatér.

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

1. Znovu v plném rozsahu zaveďme mimoškolní výchovu žáků.

Aby naše děti žily srdcem pro potřebné profese, musíme je dlouhodobě a systematicky vést ke společensky potřebným oborům jako průmysl, zemědělství, brannost, zdravotnictví, informatika a další. Tomuto účelu napomohou mimoškolní aktivity, které je třeba organizovat ve spolupráci s významnými firmami.

2. Pomozme zlepšit názor rodičů na řemeslné obory.

Právě rodičům je od devadesátých let minulého století podsouváno, že řemeslo „smrdí“. Rozbít tento názorový stereotyp považujeme za nejdůležitější a zároveň velice obtížný úkol. Připravme osvětu, která pomůže zlepšit názor rodičů dětí na kvalifikované dělnické profese.

STŘEDNÍ ŠKOLY

1. Množství středních škol a charakter tam vyučovaných předmětů regulujme „neviditelnou rukou trhu práce“.

Nynější podmínky umožňují zřizovatelům každoročně otevírat libovolné počty tříd a oborů, které cílí na studenty svým aktuálně módním trendem a jednoduchostí studia. Střední školství musí formovat „neviditelná ruka potřeb trhu práce“. Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, státní správou a s regionálními firmami stanovme počet přijímaných žáků určitého oboru v daném roce v příslušném regionu. 

VYSOKÉ ŠKOLY

1. Spolupracujme s pedagogickými fakultami.

Školství musí připravovat mladou generaci na plnohodnotné uplatnění na domácím pracovním trhu. Pokusme se za účasti průmyslových a zemědělských podniků a dalších producentů v regionech vypsat granty, na základě kterých bude podpořena tvorba vzorových osnov základních a středních škol pro výuku praktických dovedností a teoretických znalostí a jejich zavedení do školních vzdělávacích plánů. 

Přistupujme k žákům „Takticky didakticky

S některými aktivitami na podporu výchovně vzdělávacích aktivit a reformy školství lze takřka ihned začít na regionální úrovni. Pomoci může projekt „Takticky didakticky“, který jsem v této souvislosti připravila. Jeho součástí jsou například mimoškolní zájmová činnost a osvětová kampaň.  

1. Osvětová kampaň „Jsem král – dělám rukama“  

Kampaň (zejména internetová, zaměřená na sociální média), která pomůže zlepšit názor rodičů dětí na kvalifikované dělnické profese. Podstatou kampaně bude prezentace videí, fotografií, textů a grafiky, propagujících jak konkrétní povolání, tak i jeho studium. Důraz přitom bude kladen na pozitiva manuálních profesí: například nadprůměrné platové ohodnocení a perspektivní uplatnění na trhu práce.

2. Mimoškolní systém výchovy a vzdělávání „Po škole hravě…“

Po škole hravě spočívá v organizaci zájmových kroužků se zaměřením na společensky potřebné obory. Tuto aktivitu lze realizovat v krajích, kde je reálná součinnost soukromých firem a politické reprezentace na vybudování mimoškolní struktury volnočasových aktivit pro děti školního věku. Systém těchto aktivit lze ale zajistit i bez této pomoci, nebo pouze se zapojením soukromého sektoru, který má zájem na výchově a vzdělání svých budoucích zaměstnanců. Díky kroužkům si žáci vybudují pozitivní vztah k budoucímu oboru.

Zájem dětí o účast v těchto kroužcích (resp. zájmu rodičů dětí) podpoří celokrajská soutěž v praktických dovednostech žáků základních škol. Odměňovací systém bude natolik lákavý pro celé rodiny, aby motivoval jak děti, tak rodiče. 

Příklady tematicky zaměřených kroužků: 

Po škole hravě truhlářem (kroužek zaměřený na práci se dřevem, konstruktérství)

Po škole hravě sestřičkou (kroužek zaměřený na zdravovědu)

Po škole hravě zemědělcem (kroužek zaměřený na pěstování plodin, zvířata, přírodu)

Po škole hravě opravářem (kroužek zaměřený na techniku)

Po škole hravě kuchařem (kroužek vaření a pečení)

Po škole hravě elektrikářem (elektrotechnický kroužek)

Po škole hravě ajťákem (počítačový kroužek)

3. projekt „Jsem Einstein – používám mozek“

Projekt na podporu výuky matematiky a logiky, jehož cílem bude výchova techniků. Jeho součástí bude osvětová marketingová kampaň upozorňující na důležitost technického vzdělání a myšlení pro naši společnost. A dále zájmový kroužek „Po škole hravě technikem“, zaměřený na zábavnou formu matematiky a logiky. Technické vzdělávání je 30 let značně opomíjeno, což vede k nedostatku absolventů technických oborů. 

4. projekt „Jsem borec – umím si poradit“

Projekt podporující doplnění výuky ZŠ a SŠ o novou podobu branné výchovy. Jeho podstatou je opět marketingová kampaň, zdůrazňující důležitost řešení krizových situací, a začlenění do mimoškolního systému zájmových kroužků. Smyslem této aktivity je naučit mládež správně jednat v krizových situacích a budovat v nich vztah ke své zemi. Její součástí jsou například znalosti první pomoci, dopravní výchova, pravidla pro přežití v přírodě, základy sebeobrany, pohyb v neznámém prostředí apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru